Bevezetés a statisztikába R-rel e-learning tanfolyam

 

Tanfolyam: 10 (modul) hét e-learning (max. 6 hónap alatt elvégzendő). Olvasmányok, videók, interktív feladatok, tesztek, beadandók struktúrált formában, oktatói felügyelettel.

Oktató: Dr. Harnos Andrea

Időpont: folyamatosan

Részvételi díj: 49 900 Ft + ÁFA (+ egyéni vagy csoportos online konzultáció díja igény esetén)

Jelentkezés a tanfolyamra és további információk a info.eakademia@gmail.com-n.

Irodalom: Reiczigel J., Harnos A., Solymosi.: Biostatisztika nem statisztikusoknak, 2021, 3. kiadás, Pars Kft., Budapest (megrendelhető: biostatkonyv.hu illetve online tankönyv)

A képzésre jelentkezőknek az online tankönyvhöz 6 hónapos ingyenes hozzáférést biztosítunk.

A tanfolyam célja:

Az alapvető statisztikai modellek és módszerek megértetése és alkalmazása. A gyakorlaton az R programot használjuk.

Tematika

Alapvető valószínűségszámítási ismeretek (valószínűség, valószínűségi változók és eloszlásuk)

A statisztika két ága, problématípusok. Alapfogalmak: populáció, minta. Mintavétel, skálák, rangok. Adatok ábrázolása. Leíró statisztikák. Transzformációk. Becslés: pontbecslés és intervallumbecslés. Konfidenciaintervallumok.

Statisztikai hipotézisvizsgálatok (nullhipotézis és alternatív, tesztstatisztika, első- és második fajta hiba, szignifikancia és p-érték). A leggyakrabban használt hipotézisvizsgálatok (várható értékre, varianciára).

Nemparaméteres próbák (előjelpróba, Wilcoxon-féle előjeles rangpróba, Mann-Whitney-próba, Kruskal-Wallis próba). Medián-próba.

Illeszkedés-, homogenitás- és függetlenségvizsgálat. Valószínűségek vizsgálata.

Korreláció- és regressziószámítás. Korrelációs együtthatók, tulajdonságaik. Lineáris regresszió. Regressziós diagnosztika.

Varianciaanalízis.

R gyakorlat:

Adatbeolvasás és manipulálás, leíró statisztikák, táblázatok, ábrák készítése, próbák, regresszió, eredmények közlése.